WWW.KLOPOTOVA.COM

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ
I SPRZEDAŻY KURSÓW ONLINE


Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej https://www.klopotova.com/, w tym zasady nabywania kursów online. Właścicielem strony internetowej jest  L LEDI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Ofiar Dąbia 10A, 31-566 Kraków, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000556999,  NIP 7252086281, REGON: 361450864. Kontakt z L Ledi możliwy jest pod adresem e-mail info@klopotova.com oraz pod numerem telefonu +48 500 873 075.


§ 1. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub bądź jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty lub usług L Ledi,

 2. Konsument – osoba fizyczna nabywająca produkty lub usługi L Ledi, w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego), 

 3. Konto Użytkownika – Usługa elektroniczna umożliwiająca między innymi nabycie i korzystanie z produktów i usług L Ledi,

 4. Kurs – kurs online w formie udostępnionego materiału video do samodzielnego odtworzenia przez Klienta,

 5. Kurs kompleksowy – pakiet usług świadczonych przez L Ledi, składający się z Kursu oraz usług i materiałów dodatkowych, wskazanych w opisie poszczególnych Kursów kompleksowych, takich jak zamknięte live-spotkania z prowadzącym i uczestnikami Kursu kompleksowego, zadania praktyczne do wykonania, testy wiedzy, możliwość połączenia się z prowadzącym oraz uczestnikami na zamkniętym czacie, dostęp do materiałów uzupełniających oraz możliwość udziału w egzaminie praktycznym i uzyskania certyfikatu ukończenia Kursu kompleksowego,

 6. Newsletter  – biuletyn informacyjny zawierający informacje handlowe, przesyłany drogą elektroniczną, służący do komunikacji z Użytkownikami, którzy subskrybują listę mailingową,

 7. Operator Płatności – PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu, adres: 22- 4, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg lub Stripe Payments Europe Ltd. z siedzibą w Irlandii, adres: North Wall Quay Dublin 1, Dublin 1, Co Dublin,

 8. Przedsiębiorca  osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą lub zawodową,

 9. Przedsiębiorca-Konsument –  osoba fizyczna zawierająca z L Ledi umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 10. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem www.klopotova.com/regulamin,

 11. L Ledi – L LEDI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Ofiar Dąbia 10A 31-566 Kraków, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000556999,  NIP 7252086281, REGON: 361450864, kapitał zakładowy: 5.000 złotych,

 12. Strona internetowa – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.klopotova.com/,

 13. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez L Ledi za pośrednictwem Strony internetowej, w tym w szczególności usługi elektroniczne Konto Użytkownika, Czat, Formularz kontaktowy i Newsletter,

 14. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze Strony internetowej (w tym Klient).


§ 2. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania ze Strony internetowej, w tym nabywania Kursów i Kursów kompleksowych oraz korzystania z Usług elektronicznych.

 2. Strona internetowa prowadzona jest przez L Ledi, tj. L LEDI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Ofiar Dąbia 10A, 31-566 Kraków (Polska), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000556999, NIP 7252086281, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 złotych. Adres poczty elektronicznej: info@klopotova.com, numer telefonu: +48 500 873 075.

 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają bezwzględnie obowiązujących praw Konsumenta, a także praw Przedsiębiorcy-Konsumenta. Wszelkie wątpliwości tłumaczy się na korzyść Konsumenta i Przedsiębiorcy-Konsumenta, a w przypadku sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami, zastosowanie mają przedmiotowe przepisy, przy czym pozostałe postanowienia Regulaminu są nadal ważne i pozostają w mocy.


§ 3. Prawa i obowiązki L Ledi

 1. L Ledi dołoży wszelkich starań, aby Strona internetowa funkcjonowała w sposób ciągły. L Ledi zastrzega jednak, że w funkcjonowaniu Strony internetowej mogą wystąpić przerwy techniczne. L Ledi nie ma obowiązku informowania o planowanych przerwach w funkcjonowaniu Strony internetowej.

 2. L Ledi może tymczasowo zawiesić funkcjonowanie lub zablokować dostęp do Strony internetowej lub jej niektórych funkcji, w szczególności ze względu na czynności konserwacyjne, wymianę sprzętu, modyfikację Strony internetowej oraz z przyczyn niezależnych od L Ledi. 

§ 4. Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym, pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej przepisami prawa. W szczególności zabrania się Użytkownikowi:

 2. wykorzystywania Strony internetowej w celu tworzenia, przechowywania lub przekazywania materiałów nakłaniających do agresji, niszczenia mienia oraz czynów zabronionych prawem lub mogących spowodować odpowiedzialność karną lub cywilną;

 3. wykorzystywania Strony internetowej w celu skrzywdzenia osób niepełnoletnich lub dążenia do ich skrzywdzenia;

 4. wykorzystywania Strony internetowej w celu tworzenia, przechowywania lub przekazywania materiałów, których celem byłoby szykanowanie innych Użytkowników;

 5. wykorzystywania Strony internetowej w celu zamieszczania fałszywych, mylących lub kłamliwych ofert sprzedaży lub kupna produktów, przedmiotów lub usług, zachęcania innych do przesyłania „łańcuszków” oraz zachęcania ich do wstąpienia do grup opartych na zasadzie piramidy finansowej itp.;

 6. wykorzystywania Strony internetowej, bez pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody L Ledi, w celu tworzenia, przechowywania lub przekazywania materiałów reklamowych, w tym w szczególności bezpośredniej i pośredniej reklamy produktów i usług oraz do ukrytych celów komercyjnych;

 7. wykorzystywania Strony internetowej w celu uzyskania bezprawnego dostępu do danych innych Użytkowników oraz próby przełamania zabezpieczeń chroniących dane, oprogramowanie, sprzęt komputerowy lub system komunikacji elektronicznej osób trzecich, a także sieć telekomunikacyjną;

 8. wykorzystywania Strony internetowej w celu zbierania danych osobowych o osobach trzecich bez ich wiedzy i zgody, w tym także podejmowania działań polegających na zbieraniu danych z ekranu komputera (ang. screen scraping) i zbieraniu informacji ze zbiorów danych (database scraping) lub innych działań, których celem jest uzyskanie spisu Użytkowników lub innych danych;

 9. wykorzystywania Strony internetowej do jakichkolwiek działań, które spowodowałyby utratę lub ograniczenie możliwości korzystania ze Strony internetowej lub Internetu jako takiego dla innych Użytkowników, w tym także wszelkie praktyki związane z działaniami hakerskimi;

 10. wykorzystywania informacji i materiałów zamieszczonych na Stronie internetowej w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający interesy osób trzecich lub interesy L Ledi;

 11. korzystania ze Strony internetowej w sposób powodujący przeciążanie łącza;

 12. korzystania ze Strony internetowej w sposób powodujący naruszenie interesów L Ledi;

 13. wykorzystywania programów automatycznie pobierających zawartość Strony internetowej bez zgody L Ledi wyrażonej w formie pisemnej lub dokumentowej (mailowej) pod rygorem nieważności;

 14. umieszczania w innych serwisach internetowych oraz wykorzystywania w jakiejkolwiek formie informacji oraz materiałów umieszczonych na Stronie internetowej, bez zgody L Ledi wyrażonej w formie pisemnej lub dokumentowej (mailowej) pod rygorem nieważności.

 1. Korzystanie ze Strony internetowej wiąże się z korzystaniem z publicznie dostępnej sieci Internet, co może skutkować zagrożeniem pozyskiwania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione. Wobec powyższego, aby minimalizować zagrożenia związane z korzystaniem z publicznej sieci Internet, Użytkownicy powinni stosować zabezpieczające przed zagrożeniami środki techniczne, w szczególności korzystać z oprogramowania antywirusowego.

 2. Użytkownik powinien powstrzymać się od jakiejkolwiek działalności na szkodę L Ledi lub podmiotów trzecich, w tym powinien powstrzymać się od dostarczania za pośrednictwem Strony (lub w jakikolwiek inny sposób) treści o charakterze obraźliwym lub deprecjonującym działalność L Ledi lub innych podmiotów (w szczególności od niekonstruktywnej i agresywnej krytyki, ośmieszania, prowokacji), a także od innej działalności na szkodę reputacji L Ledi lub podmiotów trzecich.

 3. W przypadku naruszania zasad korzystania ze Strony internetowej, w tym z Kursów i Kursów kompleksowych, określonych w niniejszym Regulaminie lub w obowiązujących przepisach prawa, w tym przełamywania przez Użytkownika zabezpieczeń Strony internetowej, zamieszczania na Stronie internetowej treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym lub deprecjonującym działalność innych podmiotów oraz naruszania przez Użytkownika praw autorskich, po otrzymaniu przez L Ledi wiarygodnej informacji o naruszeniu, L Ledi ma prawo do niezwłocznego uniemożliwienia dostępu do danych dostarczanych przez Użytkownika i usunięcia takich treści oraz zablokowania dostępu do Strony internetowej oraz świadczonych za jej pośrednictwem usług Użytkownikowi, który dopuścił się naruszenia, w całości lub w części, w zakresie wynikającym z naruszenia. 

 4. W przypadku natknięcia się przez Użytkowników na treści niedokładne, błędne, obraźliwe, sprzeczne z prawem lub w inny sposób niepożądane, L Ledi prosi o przesyłanie zawiadomienia na adres e-mail: info@klopotova.com

§ 5. Prawa własności intelektualnej

 1. L Ledi informuje, że Kurs, Kurs kompleksowy oraz treści publikowane na Stronie internetowej stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują L Ledi (lub innym uprawnionym do nich podmiotom). Dalsze rozpowszechnianie Kursów lub Kursów kompleksowych przez Klienta bez zgody L Ledi stanowi naruszenie praw autorskich.

 2. Użytkownik ma prawo do pobierania, drukowania całej Strony lub jej fragmentów pod warunkiem wykorzystywania ich tylko dla celów własnych (dozwolony użytek osobisty), o ile nie będzie to naruszać praw autorskich i pokrewnych oraz praw własności przemysłowej L Ledi (lub innych uprawnionych podmiotów).

 3. Żadna część Strony internetowej lub Kursu (oraz Kursu kompleksowego), w tym zawarte w nim informacje lub materiały, nie mogą być w całości lub części kopiowane w celach komercyjnych (w tym do celów związanych z działalnością prowadzoną przez Użytkownika), transmitowane elektronicznie lub w inny sposób modyfikowane, linkowane, zwielokrotniane na jakichkolwiek polach eksploatacji lub w inny sposób wykorzystywane bez uprzedniej zgody L Ledi lub innego uprawnionego podmiotu wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 4. Nabycie Kursu lub Kursu kompleksowego umożliwia korzystanie z niego wyłącznie na własny użytek osobisty Klienta. Nabycie Kursu lub Kursu kompleksowego nie oznacza przeniesienia praw autorskich ani udzielenia licencji do utworów zawartych w Kursie. Inne, niż wprost dozwolone w niniejszym Regulaminie utrwalanie, zwielokrotnianie, wprowadzanie do obrotu i rozpowszechnianie Kursu lub Kursu kompleksowego wymaga zgody L Ledi w formie pisemnej lub e-mailowej (pod rygorem nieważności), chyba że jest ono wprost dozwolone przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 5. Klient nie jest uprawniony do:

 6. rozpowszechniania, dystrybucji i wprowadzania do obrotu Kursów lub Kursów kompleksowych w całości lub we fragmentach, 

 7. komercyjnego używania treści Strony internetowej, Kursów lub Kursów kompleksowych w działalności Użytkownika, w szczególności w jego działalności gospodarczej,

 8. ingerowania w zawartość Kursów lub Kursów kompleksowych,

 9. usuwania w Kursach lub w Kursach kompleksowych oznaczeń L Ledi oraz zabezpieczeń technicznych,

 10. udostępniania innym osobom danych umożliwiających zalogowanie się do Konta Użytkownika, w tym poprzez odpłatne lub nieodpłatne umożliwianie podmiotom trzecim dostępu do Kursu lub Kursu kompleksowego, za wyjątkiem sytuacji, gdy odbywa się to w ramach dozwolonego użytku osobistego.

 1. Naruszenie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej przez Użytkownika rodzi odpowiedzialność na podstawie obowiązujących przepisów prawa. L Ledi może wówczas skorzystać także z uprawnień, o których mowa w § 4 ust. 4.

 2. L Ledi informuje, że przy otrzymaniu bezpłatnego dostępu do kursów na wyznaczony termin, certyfikat nie będzie wystawiony po ukończaeniu szkolenia.


§ 6. Nabycie Kursu lub Kursu kompleksowego

 1. Do nabycia Kursu lub Kursu kompleksowego za pośrednictwem Strony internetowej, konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta:

  1. dostęp do Internetu,

  2. standardowy system operacyjny, 

  3. standardowa przeglądarka internetowa,

  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.

 2. Do korzystania z Kursu lub z Kursu kompleksowego konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer, smartfon, tablet lub inne urządzenie Klienta (istotne interoperacyjności treści cyfrowych stanowiących część Kursu lub Kursu kompleksowego, ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem):

  1. dostęp do Internetu,

  2. standardowy system operacyjny,

  3. standardowa przeglądarka internetowa,

  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.

 3. W celu nabycia Kursu lub Kursu kompleksowego, Klient musi podjąć następujące kroki:

  1. Wybrać interesujący go Kurs lub Kurs kompleksowy spośród dostępnych na Stronie internetowej oraz wybrać okres subskrypcji Kursu (3 miesiące, 6 miesięcy lub 12 miesięcy),

  2. dodać produkt do koszyka, klikając w przycisk „Kup kurs online”,

  3. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności,

  4. zaakceptować Regulamin (akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do sfinalizowania transakcji),

  5. kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę kartą kredytową” / „Zamawiam i płacę z PayPal”.

 4. Po kliknięciu w przycisk „Zamawiam i płacę kartą kredytową” / „Zamawiam i płacę z PayPal”, Klient zostanie przeniesiony na stronę wybranego Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za Kurs lub Kurs kompleksowy.

 5. Po skutecznym dokonaniu płatności, Klient zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem nabycia Kursu lub Kursu kompleksowego. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Kursu lub Kursu kompleksowego uważa się za zawartą między Klientem a L Ledi. Potwierdzenie dokonania transakcji Klient otrzyma na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. 

 6. Wszystkie ceny podane na Stronie internetowej są cenami brutto.

 7. Nabywając Kurs lub Kurs kompleksowy, Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument może złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na dostarczenie treści cyfrowych w postaci zamawianego kursu on-line przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zrzekając się w ten sposób prawa odstąpienia od umowy, co umożliwia natychmiastowe skorzystanie z Kursu lub Kursu kompleksowego. Brak złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uniemożliwia udostępnienie Kursu lub Kursu kompleksowego przed upływem terminu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 8. Z zastrzeżeniem ust. 7 powyżej, nabyty Kurs lub Kurs kompleksowy zostanie udostępniony Klientowi na Koncie Użytkownika niezwłocznie po dokonaniu i zaksięgowaniu płatności oraz będzie dostępny przez okres, na który Kurs lub Kurs kompleksowy został nabyty, chyba że w informacji zamieszczonej na Stronie internetowej Sprzedawca zastrzegł inną datę udostępnienia Kursu lub Kursu kompleksowego. W szczególnych przypadkach niezależnych od L Ledi (np. wskutek awarii serwera), Kurs lub Kurs kompleksowy może zostać udostępniony później niż niezwłocznie po dokonaniu i zaksięgowaniu płatności. Czas dostępu do Kursu lub Kursu kompleksowego będzie wówczas liczony od chwili jego rzeczywistego udostępnienia.

 9. Treści cyfrowe, będące częścią Kursu lub Kursu kompleksowego, posiadają następujące funkcjonalności oraz techniczne środki ich ochrony: 


 10. sposób dostarczenia treści: udostępnienie Kursu / Kursu kompleksowego na Stronie internetowej, po zalogowaniu do Konta Użytkownika,

 11. czas odtwarzania treści, np. w przypadku plików dźwiękowych czy wideo: zależny od wyboru konkretnego Kursu / Kursu kompleksowego (około 1-25 godzin) ,

 12. typ i rozmiar pliku przeznaczonego do pobrania i zawierającego treści cyfrowe: typ i rozmiar pliku zależy od konkretnego Kursu, jednak pliki składające się na Kurs / Kurs kompleksowy nie są przeznaczone do pobrania; odtwarzanie plików możliwe jest po zalogowaniu do Konta Użytkownika, 

 13. warunki dotyczące korzystania z produktu niezwiązane bezpośrednio z interoperacyjnością: w celu skorzystania z Kursu lub Kursu kompleksowego konieczne jest bycie “online” przez Klienta w  czasie jego odbywania,

 14. środki służące ochronie treści cyfrowych: pliki video zostały oznaczone znakiem wodnym; pliki video zostały zabezpieczone przed kopiowaniem.


 1. Klient nie może dokonać transakcji anonimowo, ani pod pseudonimem. 


§ 7. Ustawowe prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, a także Przedsiębiorca-Konsument, który zawarł z L Ledi umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi, a także Przedsiębiorcy-Konsumentowi,  w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez L Ledi o utracie prawa odstąpienia od umowy. W przypadku wyrażenia zgody na udostępnienie Kursu lub Kursu kompleksowego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument może otrzymać dostęp do Kursu lub Kursu kompleksowego przed upływem 14 dni od dnia jego nabycia, przy czym wówczas traci prawo do odstąpienia od umowy.

 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument musi poinformować L Ledi o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład poprzez pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Korzystanie z formularza jest nieobowiązkowe.

 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy, L Ledi zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym L Ledi został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności następuje przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


§ 8. Prawo zwrotu Kursu lub Kursu kompleksowego

 1. Niezależnie od ustawowego prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przez L Ledi i Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta, o którym mowa w § 7, Klient ma prawo dokonać zwrotu Kursu lub Kursu kompleksowego na poniższych zasadach:

 2. Klient może uzyskać zwrot ceny Kursu po spełnieniu następujących warunków (w zależności od tego, które z poniższych zdarzeń nastąpi szybciej):

  1. w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (lub uzyskania możliwości dostępu do Kursu, w przypadku gdy Kurs nie będzie dostępny w dacie zawarcia umowy) lub 

  2. w przypadku wykorzystania przez Klienta do 25% czasu trwania Kursu (tj. obejrzenia materiału video udostępnionego w ramach Kursu), 

 3. Klient może uzyskać zwrot ceny Kursu kompleksowego (w zależności od tego, które z poniższych zdarzeń nastąpi szybciej):

  1. w terminie 21 dni od dnia jego nabycia (lub uzyskania możliwości dostępu do Kursu kompleksowego, w przypadku gdy Kurs kompleksowy nie będzie dostępny w dacie zawarcia umowy) lub 

  2. w przypadku wykorzystania przez Klienta do 15% czasu trwania Kursu (tj. obejrzenia materiału video udostępnionego w ramach Kursu).

 1. Klient może otrzymać zwrot ceny Kursu lub Kursu kompleksowego, o którym mowa w ust. 1 lit. a) lub b) powyżej, na następujących zasadach:

  1. Klient zgłasza L Ledi chęć uzyskania zwrotu ceny Kursu lub Kursu kompleksowego drogą e-mailową, wysyłając wiadomość z tego samego adresu e-mailowego, którego Klient użył przy zawieraniu umowy, na adres e-mail: info@kloptotova.com,  wskazując w wiadomości e-mail imię i nazwisko lub nazwę Klienta, Kurs lub Kurs kompleksowy, którego zwrotu chce dokonać Klient i datę zawarcia umowy;

  2. L Ledi, w terminie 5 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, potwierdza Klientowi prawo do uzyskania zwrotu ceny Kursu lub Kursu kompleksowego, bądź też informuje Klienta o braku możliwości uzyskania takiego zwrotu;

  3. zwrot ceny Kursu lub Kursu kompleksowego, nastąpi w terminie 9 dni od dnia przesłania Klientowi potwierdzenia, o którym mowa w lit. b) powyżej, w sposób, w który Klient dokonał płatności za Kurs lub Kurs Kompleksowy, chyba że Strony ustalą inny sposób zwrotu.

 2. W celu uniknięcia wątpliwości L Ledi wskazuje, że uprawnienia żądania zwrotu ceny Kursu lub Kursu kompleksowego, o których mowa w niniejszym paragrafie, przysługują Klientowi do czasu obejrzenia do 25% materiału video lub do upływu odpowiednio 14 dni (w przypadku nabycia Kursu) lub 21 dni (w przypadku nabycia Kursu kompleksowego) od dnia zawarcia umowy (lub uzyskania dostępu do tych materiałów) – w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze. W przypadku skorzystania przez Klienta z więcej niż 25% materiałów, Klient utraci uprawnienia, o których mowa w niniejszym ustępie, nawet jeśli zgłosi chęć skorzystania z nich przed upływem 14 dni od dnia nabycia Kursu (lub otrzymania dostępu) lub 21 dni od dnia nabycia Kursu kompleksowego (lub otrzymania dostępu). Klient utraci przedmiotowe uprawnienia także po upływie odpowiednio 14 dni (w przypadku Kursu) lub 21 dni (w przypadku Kursu kompleksowego) od dnia jego nabycia (lub otrzymania dostępu do niego), także jeśli przed tym terminem skorzysta z mniej niż 25% materiałów.

 3. Uprawnienia przyznane Klientowi w niniejszym paragrafie nie będą przysługiwały Klientowi w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w § 4 ust. 1-3 lub w § 5 ust. 1-5.


§ 9. Odpowiedzialność za wady

 1. L Ledi ma obowiązek dostarczyć Klientowi Kurs lub Kurs kompleksowy wolny od wad.

 2. L Ledi jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Kurs lub Kurs kompleksowy ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

 3. Jeżeli Klient stwierdzi wadę Kursu lub Kursu kompleksowego, powinien poinformować o tym L Ledi, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

 4. Klient może kontaktować się z L Ledi zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.

 5. L Ledi ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 10. Usługi elektroniczne

 1. L Ledi świadczy, na zasadach i warunkach opisanych w Regulaminie następujące nieodpłatne Usługi Elektroniczne:

  1. Konto Użytkownika;

  2. Newsletter

  3. Formularz kontaktowy,

  4. Czat.

 2. Usługi Elektroniczne, o których mowa w § 10 ust. 1, świadczone są co do zasady 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

 3. Konto Użytkownika: Usługa elektroniczna Konto Użytkownika umożliwia używanie dedykowanego panelu udostępnionego na Stronie internetowej, za pośrednictwem którego możliwy jest nabycie Kursu lub Kursu kompleksowego oraz korzystanie z Kursu lub Kursu kompleksowego. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik dokonuje nieodpłatnej rejestracji.

 4. Rejestracja odbywa się poprzez:

 5. wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego, w tym podanie wszystkich danych wskazanych w formularzu jako obowiązkowe lub poprzez zalogowanie się na swoje konto Facebook lub Google,

 6. zapoznanie się, akceptację treści oraz zaznaczenie oświadczenia o zapoznaniu się
  z niniejszym Regulaminem oraz Polityką prywatności.

 1. Wypełniony formularz rejestracyjny Użytkownik przesyła do L Ledi poprzez naciśnięcie służącego do tego przycisku „Zarejestruj się”, kończącego proces rejestracji.

 2. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, na podany podczas rejestracji adres e-mail zostanie przesłana informacja o potwierdzeniu rejestracji. Z chwilą otrzymania potwierdzenia zostaje zawarta (na czas nieokreślony) umowa na świadczenie Usługi elektronicznej Konto Użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmian danych wskazanych podczas rejestracji poprzez ich edycję po zalogowaniu do Konta Użytkownika. Użytkownik może w każdym czasie zakończyć korzystanie z Konta Użytkownika poprzez wylogowanie się lub zamknięcie Strony internetowej w swojej przeglądarce. Usunięcie Konta Użytkownika może zostać dokonane poprzez wysłanie e-mailowego (na adres: info@klopotova.com) lub pisemnego żądania na adres L Ledi. W przypadku przesłania żądania drogą pisemną lub elektroniczną – usunięcie Konta Użytkownika następuje w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia żądania. Usunięcie Konta Użytkownika powoduje nieodwracalne usunięcie wszystkich zgromadzonych przez Użytkownika na przedmiotowym koncie danych. L Ledi z ważnych przyczyn może wypowiedzieć umowę na świadczenie Usługi elektronicznej Konto Użytkownika, przy zachowaniu 14 dniowego okresu wypowiedzenia, wysyłając w tym celu oświadczenie na podany przez Użytkownika podczas rejestracji adres e-mail, pod warunkiem że nie uniemożliwi to korzystania z nabytych uprzednio Kursów lub Kursów kompleksowych.

 3. Newsletter: Użytkownik może korzystać z Usługi elektronicznej Newsletter, podając w tym celu posiadany przez niego aktywny adres poczty elektronicznej oraz wyrażając zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez L Ledi na wskazany adres e-mail. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Newslettera w każdym czasie, poprzez naciśnięcie odnośnika znajdującego się w każdej z informacji przesłanej do niego w ramach Newslettera. L Ledi może wypowiedzieć umowę na świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter z zachowaniem 14- dniowego okresu wypowiedzenia, wysyłając w tym celu oświadczenie na adres e-mail podany przez Użytkownika przy zawarciu umowy na świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter.

 4. Formularz kontaktowy: Użytkownik może skorzystać z Usługi Elektronicznej Formularz kontaktowy, udostępnionej na Stronie internetowej, umożliwiającej przesłanie przez Użytkownika wiadomości do L Ledi. Korzystanie z Formularza kontaktowego jest jednorazowe i kończy się z momentem przesłania wiadomości za pośrednictwem Formularza kontaktowego do L Ledi. Użytkownik może w każdym momencie zakończyć korzystanie z Formularza kontaktowego zamykając Stronę internetową.

 5. Czat: Użytkownik może skorzystać z Usługi Elektronicznej Czat, udostępnionej na Stronie internetowej, umożliwiającej kontakt Użytkownika z przedstawicielem L Ledi w czasie rzeczywistym poprzez wymianę wiadomości tekstowych. Korzystanie z Czatu jest jednorazowe i kończy się z momentem zaprzestania przesłania wiadomości za pośrednictwem Czatu do L Ledi. Użytkownik może w każdym momencie zakończyć korzystanie z Czatu zamykając Stronę internetową.

 6. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej: L Ledi ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług Elektronicznych, w tym usunąć Konto Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

  1. naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu,

  2. umieszczania przez Użytkownika treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,

  3. wykorzystywania przez Użytkownika Usługi elektronicznej niezgodnie z jej przeznaczeniem,

  4. usunięcia przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej, który był użyty do założenia Konta Użytkownika oraz braku podania nowego aktywnego adresu poczty elektronicznej należącego do Użytkownika,

  5. otrzymywania przez L Ledi powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Użytkownika, uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usług elektronicznych.

 7. L Ledi zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika,
  w tym usunięcia jego Konta Użytkownika, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta Użytkownika w wyniku naruszenia Regulaminu.


§ 11. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje, uwagi, zastrzeżenia oraz pytania związane z działaniem i funkcjonowaniem Strony internetowej, jak również reklamacje dotyczące Kursów lub Kursów kompleksowych należy kierować w formie pisemnej na adres siedziby L Ledi, telefonicznie na numer telefonu +48 500 873 075 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: info@klopotova.com.

 2. Reklamacja powinna wskazywać opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji oraz dane Klienta (w tym imię i nazwisko lub nazwę, adres pocztowy, adres e-mail). Reklamacje nie zawierające danych umożliwiających identyfikację Klienta nie będą uwzględniane przez L Ledi. Reklamacja dotycząca Kursu lub Kursu kompleksowego powinna zawierać również zgłoszenie przez Użytkownika jednego z  następujących żądań: wymiany Kursu lub Kursu kompleksowego, usunięcia wady Kursu lub Kursu kompleksowego, obniżenia ceny (z określeniem kwoty, o którą cena ma być obniżona).

 3. L Ledi jest uprawniony do kontaktu z Klientem, który nadesłał uwagi lub reklamacje oraz z Klientem, którego takie uwagi lub reklamacje dotyczą, w zakresie koniecznym do ustalenia zasadności uwag lub reklamacji oraz wszczęcia ewentualnego postępowania wyjaśniającego.

 4. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez L Ledi.

 5. O rozpatrzeniu reklamacji L Ledi zawiadomi Klienta składającego reklamację na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

 6. W przypadku zgłoszenia reklamacji Kursu lub Kursu kompleksowego przez Konsumenta, który zażądał wymiany Kursu lub Kursu kompleksowego lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a L Ledi nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że L Ledi uznał zgłoszone przez Konsumenta żądanie za uzasadnione. Niniejszego postanowienia nie stosuje się do Przedsiębiorcy-Konsumenta.

 

§ 12. Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Konsumentów. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się do Przedsiębiorców-Konsumentów, chyba że wyraźnie wskazano inaczej.

 2. Przedsiębiorca (z wyłączeniem Przedsiębiorcy-Konsumenta) nie jest uprawniony do skorzystania z prawa odstąpienia od zawartej umowy, o którym mowa w § 7 Regulaminu.

 3. Odpowiedzialność L Ledi w stosunku do Przedsiębiorcy (z wyłączeniem Przedsiębiorcy-Konsumenta), bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej przez Przedsiębiorcę (z wyłączeniem Przedsiębiorcy-Konsumenta) ceny Kursu lub Kursu kompleksowego.

 4. L Ledi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Przedsiębiorcą (z wyłączeniem Przedsiębiorcy-Konsumenta) w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny. W takim wypadku L Ledi nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Przedsiębiorcy (z wyłączeniem Przedsiębiorcy-Konsumenta) za niewykonanie zobowiązania, za wyjątkiem okoliczności, o których mowa w art. 473 § 2 Kodeksu cywilnego.

 5. L Ledi nie ponosi wobec Przedsiębiorcy (z wyłączeniem Przedsiębiorcy-Konsumenta) odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

 6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy L Ledi a Przedsiębiorcą (z wyłączeniem Przedsiębiorcy-Konsumenta) zostają poddane rozstrzygnięciu sądowi właściwemu ze względu na siedzibę L Ledi.

 7. L Ledi nie ponosi odpowiedzialności względem Przedsiębiorcy (z wyłączeniem Przedsiębiorcy-Konsumenta) za ewentualne utrudnienia lub niemożność korzystania ze Strony internetowej i nabycia Kursu lub Kursu kompleksowego.

 8. Przedsiębiorca wyraża zgodę na wystawienie przez L Ledi i przesłanie faktury VAT w formie elektronicznej (plik pdf) na adres e-mail wskazany w zamówieniu.

 9. L Ledi zastrzega sobie prawo do weryfikacji, czy umowa zawarta z osobą, która chce skorzystać ze statusu Przedsiębiorcy-Konsumenta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, w szczególności poprzez weryfikację przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku gdy okaże się, że umowa posiada dla osoby, o której mowa w zdaniu poprzednim, charakter zawodowy, L Ledi może odmówić nadania tej osobie statusu Przedsiębiorcy-Konsumenta.

 § 13. Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem klopotova.com/polityka


§ 14. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

 2. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

 3. skorzystania przez Konsumenta z mediacji; listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych sądów okręgowych w Polsce;

 4. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 1. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl.

 2. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich w Polsce, prowadzony przez Prezesa UOKIK, znajdujące się pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php 

 3. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, L Ledi wyraża wolę skorzystania z pozasądowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem właściwym do rozwiązywania ww. sporów jest dla L Ledi Inspekcja Handlowa – Małopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Krakowie: www.krakow.wiih.gov.pl.

 4. W celu rozwiązania sporu ze L Ledi, Konsument może również skorzystać z platformy ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z zawartej umowy.

 5. Postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się do Przedsiębiorcy-Konsumenta.


§ 15. Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez zapisanie jej na nośniku, pobranie w każdej chwili w pliku PDF lub poprzez wydrukowanie.

 2. L Ledi jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują „na przyszłość”, po upływie 14 dni od chwili publikacji zmienionej wersji Regulaminu na Stronie internetowej. Użytkownikom, którzy korzystają z Usługi elektronicznej Konto Użytkownika lub Newsletter, L Ledi na 14 dni przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu przesyła na podany przez nich adres poczty elektronicznej informację o planowanych zmianach wraz z odnośnikiem do tekstu zmienionego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez L Ledi przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązującego w dniu przyjęcia zamówienia. Użytkownik nie akceptujący nowej treści Regulaminu, zobowiązuje się nie korzystać ze Strony oraz poinformować o tym L Ledi. W takim przypadku umowy o świadczenie Usług elektronicznych na rzecz tego Użytkownika ulegają rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym. Korzystanie przez Użytkownika ze Strony internetowej po wprowadzeniu zmian lub modyfikacji Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją zmienionego Regulaminu.

 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w tym do sporów powstałych w związku z umowami zawartymi na jego podstawie, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 4. W przypadku, gdy przepisy których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa obowiązującego w państwie członkowskim Unii Europejskiej miejsca zwykłego pobytu Konsumenta bądź Przedsiębiorcy-Konsumenta, są korzystniejsze dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta niż postanowienia niniejszego Regulaminu, wtedy do umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu mają zastosowanie te przepisy, w zakresie, w jakim przyznają Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi korzystniejszą ochronę. W pozostałym zakresie zastosowania mają postanowienia Regulaminu.

 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2021 roku. Archiwalna wersja regulaminu, obowiązująca dla umów zawartych do dnia 01 stycznia 2021 roku, znajduje się pod linkiem http://klopotova.com/regulaminstary 

Załącznik:
1. Formularz odstąpienia od umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta.

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku
chęci odstąpienia od umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta)

 

 

____________________, dnia ____________roku

(miejscowość, data)

 

______________________________

(imię i nazwisko)

______________________________

(adres)

______________________________

(adres c.d.)

L LEDI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Ofiar Dąbia 10 A, 31-566 Kraków 

e-mail: info@klopotova.com

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja, niżej podpisana(y) _____________________, w związku z zawartą umową z dnia ___________________, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy, na podstawie której nabyłam(em) następujące produkty i/lub usługi:

1) ___________________________________________________________________________;

2) ___________________________________________________________________________;

3) ___________________________________________________________________________;

4) ___________________________________________________________________________.

 

Przyczyna odstąpienia: __________________________________________________________

____________________________________________________________________________*)

 

__________________________

(podpis)**)

*) wskazanie przyczyny odstąpienia jest nieobowiązkowe

**) jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej